21 stycznia 2018Menu:
STATUT

STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego, w skrócie SKNPKP, zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką działającą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 59a, 90 - 131 Łódź.


§2

Koło może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.

§3

Koło jest organizacją niezarobkową.


Rozdział II
Cele i zadania SKNPKP

§4

Do zadań Koła należy:

 1. rozwijanie wiedzy studentów dotyczącej prawa karnego procesowego i nauk pokrewnych
 2. rozwijanie kontaktów z przedstawicielami zawodów prawniczych
 3. współpraca z innymi kołami naukowymi, także z innych uniwersytetów
 4. prowadzenie działalności naukowej
 5. integracja środowiska studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 6. rozwój indywidualnych zainteresowań studentów w dziedzinie prawa karnego procesowego
§5
  Swoje zadania Koło realizuje poprzez:
 1. działania naukowe (w szczególności: spotkania, wykłady, dyskusje, praktyki, konferencje, obozy naukowe itp.)
 2. opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowych wykonanych przez członków Koła
 3. współpracę z innymi kołami naukowymi
 4. kontakty ze studentami z innych uczelni, w tym także zagranicznych

Rozdział III
Członkostwo w SKNPKP

§6

Członkiem Koła może zostać każdy student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

§7
 1. Członkostwo w Kole nadaje Zarząd w formie uchwały.
 2. Utrata członkostwa w Kole następuje poprzez:
  • złożenie Zarządowi oświadczenia woli o rezygnacji z członkostwa
  • przez skreślenie z listy członków uchwałą Walnego Zebrania
 3. Koło może zrzeszać inne osoby niż wymienione w §6 jako członków honorowych.
§8
 1. Członek Koła ma prawo:
  • uczestniczyć we wszystkich formach działalności Koła
  • wybierać i być wybieranym do władz Koła
  • wyrażać swoje opinie i wysuwać wnioski we wszystkich sprawach związanych z działalnością Koła
  • brać udział w zebraniach Zarządu, gdy się na nie stawi
  • korzystać z praw wynikających ze Statutu oraz przywilejów określonych w uchwałach Zarządu
 2. Członek Koła ma obowiązek:
  • przestrzegania Statutu Koła oraz uchwał władz Koła
  • dbać o wysoki poziom naukowo - badawczy działań Koła i swoich własnych
  • troszczyć się o dobrą atmosferę przy realizacji zadań statutowych
  • pracować na rzecz wspólnego dobra Koła i jego członków
 3. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka Koła poza czynnym i biernym prawem wyborczym do władz Koła.
§9
 1. Wobec członków Koła naruszających niniejszy statut oraz uchwały władz Koła stosuje się kary:
  • upomnienia
  • zawieszenia w prawach członka Koła
  • skreślenia z listy członków
 2. Kary wymierza Walne Zebranie uchwałą:
  • w przypadku ukarania upomnieniem albo zawieszeniem w prawach członka uchwała taka zapaść musi zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
  • w przypadku ukarania skreśleniem z listy członków uchwała taka zapaść musi bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
 3. O ukaranie lub uchylenie kary może wnioskować każdy członek Koła.
 4. Kary wymienione w pkt 1 Walne Zebranie może zastosować także w wypadku działania członka na szkodę Koła lub postępowania niegodnego studenta lub członka koła naukowego.
 5. Ukarany może wnioskować o uzasadnienie kary na piśmie.
 6. Ukaranemu przysługuje prawo odwołania się do Opiekuna Naukowego.

Rozdział IV
Władze SKNPKP

§10

Władzami Koła są:

 • Walne Zebranie
 • Zarząd
§11
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła.
 2. Walne Zebranie zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.
 3. Walne Zebranie zwoływane jest:
  • przez Zarząd z własnej inicjatywy
  • przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Koła na żądanie Opiekuna Naukowego
 4. W celu odwołania Zarządu w całości bądź poszczególnych członków Zarządu przed upływem kadencji zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zebranie. Zwołuje je:
  • Zarząd z własnej inicjatywy
  • Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Koła
  • Opiekun Naukowy

  O odwołaniu Zarządu w całości bądź poszczególnych członków Zarządu decyduje Nadzwyczajne Walne Zebranie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co namniej połowy uprawnionych do głosowania.


 5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  • wybór Zarządu
  • zatwierdzanie sprawozdań Zarządu
  • określanie kierunków działalności Koła
  • rozpatrywanie zarzutów stawianych członkom Koła dotyczących ich działalności bądź postawy oraz wymierzanie kar określonych w §9 pkt 1
  • uchwalanie zmian w Statucie
  • zatwierdzanie uchwał Zarządu o przystąpieniu Koła do innych organizacji
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Zarządu przez co najmniej 1 członków Zebrania
  • możliwość nałożenia na członków Koła obowiązku składek oraz określenie ich wysokości
 6. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej; w głosowaniu jawnym.
 7. Uchwała o zatwierdzeniu przystąpienia Koła do innych organizacji zapada większością co najmniej 3/4 członków Zebrania.
§12
 1. Zarząd Koła składa się z:
  • Prezesa
  • dwóch Wiceprezesów
  • Sekretarza
  • Skarbnika

  Do podjęcia ważnej uchwały przez Zarząd wystarczy obecność trzech jego członków.

 2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, bezwzględną większością głosów.
 3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
  • kierowanie bieżącą działalnością Koła
  • zwoływanie Walnego Zebrania oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadkach określonych w Statucie
  • kontrola pracy członków Koła oraz coroczna ocena ich działalności
  • rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Koła
  • składanie sprawozdań z działalności Koła
  • podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących członkostwa w Kole
  • uchwalanie przystąpienia Koła do innych organizacji
  • reprezentowanie Koła na zewnątrz
  • organizowanie oraz zarządzanie funduszami na działalność statutową Koła
 4. O uchwałach Zarządu informowany jest Opiekun Naukowy.
 5. Kadencja Zarządu trwa jeden rok od daty wyboru.
  • w przypadku odwołania bądź rozwiązania Zarządu w całości przed upływem kadencji nowy zarząd powoływany jest wg przepisu pkt 2 na nową kadencję roczną
  • w przypadku odwołania bądź ustąpienia członka Zarządu nowy członek na jego miejsce powoływany jest wg przepisu pkt 2 na czas jednak nie dłuższy, niż do końca kadencji Zarządu, do którego wstępuje
§13

Prezes Zarządu:

 • kieruje pracą Zarządu
 • zwołuje zebrania Zarządu co najmniej raz w miesiącu i przewodniczy im
§14

Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu następuje w drodze wewnętrznych ustaleń Zarządu.


Rozdział V
Opiekun Naukowy

§15
 1. Opiekunem Naukowym może być tylko pracownik naukowy Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Do zadań Opiekuna Naukowego należy w szczególności:
  • pomoc studentom zrzeszonym w Kole w organizowaniu działalności statutowej Koła
  • współreprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni
  • współuczestnictwo w rozstrzyganiu sporów
  • opiniowanie uchwał uchwalanych przez Władze Koła
  • zwoływanie Walnego Zebrania oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
  • przedkładanie projektów uchwał na Walne Zebranie bądź Zarządowi
 3. Opiekunowi Naukowemu przysługuje wiążący sprzeciw wobec uchwał lub działań członków Koła godzących w Statut lub dobre imię Koła bądź Uczelni.

Rozdział VI
Finansowanie działalności

§16

Koło działa w oparciu o środki przyznane przez Władze Uczelni oraz instytucje i organizacje wspierające studencki ruch naukowy.

§17

Zarząd upoważniony jest do ubiegania się o dotacje na działalność statutową od potencjalnych sponsorów, a zwłaszcza fundacji.

§18

Sprawami finansowymi zajmuje się Zarząd w osobie Skarbnika.

§19

Sprawozdanie z działalności finansowej przedkładane jest członkom Koła na Walnym Zebraniu.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§20

Statut uchwala się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła.

§21
 1. Zmiany Statutu może dokonać Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Koła.
 2. Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała o zmianie Statutu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
 4. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem rejestracji Koła.
§22
 1. Koło przestaje istnieć:
  • na mocy uchwały o rozwiązaniu Koła podjętej przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
  • na mocy decyzji Władz Uczelni
 2. Koło może zawiesić działalność na czas określony na mocy uchwały Zarządu w sytuacjach nadzwyczajnych.
 3. O rozwiązaniu lub zawieszeniu działalności Koła niezwłocznie zawiadamia się na piśmie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji oraz Dział Nauczania Uniwersytetu Łódzkiego.
 

Login
Hasło
zarejestruj się

Czy podoba Ci sie Nasza strona?

Tak
Nie
Przeciętna


Zobacz wyniki

sknpkp@o2.pl


Pobierz Firefoksa! Get Thunderbird